Revízie

revizie

  • Do 1000V bez ohrozenia výbuchu
  • Elektroinštalácie
  • Bleskozvody
  • Náradie

Zaisťujeme revízie elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., východzie a periodické revízie STN 33 2000-6  STN 33 1500

  • STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania
  • STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
  • STN EN 60204-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov.
  • STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
  • STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
  • STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou